W

Family Name Nativity
Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis Angola, Namibia